Podmínky užívání

I.Úvodní ustanovení

Menworld.cz, zastoupený Jakubem Glosem, bytem Pod Zámečkem 1729, Hradec Králové, 50012, IČ: 87085810, zapsaná v živnostenském rejstříku Hradec Králové (360201), vložka 10117 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby na portálu menworld.cz (dále jen „Služby“).

Uživatel a Poskytovatel se řídí těmito Všeobecnými podmínkami (dále „podmínky“), není-li stanoveno jinak.

Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.