Podmínky užívání

I.Úvodní ustanovení

Menworld.cz, zastoupený Jakubem Glosem, bytem Pod Zámečkem 1729, Hradec Králové, 50012, IČ: 87085810, zapsaná v živnostenském rejstříku Hradec Králové (360201), vložka 10117 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby na portálu menworld.cz (dále jen „Služby“).

Uživatel a Poskytovatel se řídí těmito Všeobecnými podmínkami (dále „podmínky“), není-li stanoveno jinak.

Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

II.Definování pojmů

Poskytovatel je fyzická osoba Jakub Glos, bytem Pod Zámečkem 1729, Hradec Králové, 50012, IČ: 87085810, zapsaná v živnostenském rejstříku Hradec Králové (360201), vložka 10117.

Podmínkami se rozumí všeobecné podmínky.

Službou se rozumí portál pro muže „www.menworld.cz“.

Uživatel je každá registrovaná osoba používající službu poskytovatele.

Návštěvník je každá osoba, jež není registrovaná, která používá službu poskytovatele.

Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.

III. Užívání služby

Pro účel užívání Služby se Uživatel či Návštěvník musí před užíváním seznámit a řídit se těmito všeobecnými podmínkami. Návštěvník či Uživatel musí s těmito podmínkami souhlasit. Jestliže nesouhlasí, musí se zdržet užívání Služby.

Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit.

Používat službu a registrovat se může pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který taktéž souhlasí s těmito Podmínkami.

Při registraci se uživatel musí seznámit s těmito Podmínkami. Souhlas s nimi vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Přečetl jsem si a souhlasím se Všeobecnými podmínkami“, které je součástí registračního formuláře.

Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.