Řeč těla, velký průvodce našeho chování

0

V dnešní době se věnuje velká pozornost neverbální komunikaci – řeči těla. Každý den se setkáváme s lidmi, kteří mají různé chování a vyjadřování. Je potřeba porozumět těmto signálům těla, ale také umět svou řečí těla ukázat své pocity nebo je naopak dobře skrýt. Podle prvotních znaků, jako je podání ruky a oční kontakt si mnozí udělají první dojem, který ovlivní náš pohled na dotyčného. Jak tedy zapůsobit na okolí co nejlépe a poznat chování druhých?

Mimika

Mimika jsou pohyby svalů v obličeji, které jsou nejvýraznějším sdělovačem emocí. Mimika vyjadřuje to, co jedinec prožívá, ale také to, jaký má vztah ke sdělení a k objektu, o němž hovoří. Signalizuje posluchači prožitek mluvčího. Dolní polovina obličeje je výrazněji pohyblivá než horní polovina. Mimicky reaguje celý obličej, ale přesto se rozlišují tři obličejové zóny:

 • Čelo a obočí
 • Dolní polovina obličeje se rty
 • Oblast očí a víček

Příklady mimiky

 • Překvapení, údiv – projevuje se na čele, zapojeny jsou i oči a ústa
 • Radost –nejvýrazněji na dolní polovině obličeje, lze rozeznat ale i na očích, otevřený smích
 • Rozpaky, podřízenost – stažený spodní ret
 • Zaujatost – člověk má bradu podepřenou klouby prstů
 • Ironie, sarkasmus, závist, škodolibost – křečovitý smích
 • Nedostatek sebekontroly – otevřená ústa
 • Zdrženlivost, uzavřenost – pevně semknuté rty
 • Arogance, nepochopení – zvednuté obočí
 • Pesimismus, deprese, vztek –rty mají svislé koutky

 Gestika

Pod gestiku zahrnujeme většinou záměrné pohyby rukou, hlavy, případně i nohou, které mohou dokreslit verbální sdělení nebo ho dokonce zastoupit. Používají se při popisování velikosti, tvaru, rozdělení, aby ten, kdo poslouchá, dovedl lépe pochopit to, co je mu sdělováno. Kromě záměrných gest používáme i gesta, která si ani neuvědomujeme.

Gesta by neměla být v rozporu s mluveným slovem, naopak by měla přirozeně řeč doprovázet a její účinek posilovat. Oceňuje se uměřenost gest, výrazná, rozmáchlá gesta mívají oprávnění pouze na velkých prostranstvích při početných shromážděních, mítincích apod.

Příklady gestiky

 • Udeření plochou dlaní do čela -</strong> něco nás napadlo
 • Zamyšlenost, kritický postoj, rozpačitost –</strong> člověk se chytí za nos a hladí si jej směrem ke špičce
 • Kruh z palce a ukazováčku nebo palec nahoru –</strong> vše je OK, výborné
 • Palec směrem dolů – je to špatné
 • Ruka v pěst – vztek, připravenost k akci nebo také spokojenost s akcí
 • Hlazení si brady –gesto „velkého myslitele“
 • Pokyvování hlavou – s něčím souhlasit (nesouhlasit)
 • Zdvižený prostředníček – vulgární, urážlivé gesto
 • Sahání na ucho – roztěkanost, nervozita, skrývání lhaní

Posturika

Posturika znamená držení těla, napětí nebo uvolnění, náklon, poloha rukou, nohou, hlavy, konfigurace všech částí těla a směr jeho natočení. Signalizuje emoční stav, zaujetí, postoj k partnerovi a ke sdělení. Důležitá je také souvztažnost dvou těl lidí, kteří spolu komunikují. Člověk dává svou polohu najevo svůj momentální fyzický a psychický stav.

 Proxemika

Proxemika je druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají. Většinou se mluví především o vzdálenosti horizontální, ale také vertikální vzdálenost subjektů.

Čtyři základní zóny

 • intimní zóna – vzdálenost komunikujících je do 60 cm, umožňuje bezprostřední kontakt (styk matky a dítěte, milenců)
 • osobní zóna – vzdálenost komunikujících je od 60 cm do 1,2 m, je to hranice, kterou dodržujeme při setkání s neznámým člověkem, dotyk rukou
 • společenská zóna -vzdálenost komunikujících je od 1,2 m do 2 m, formální styk s lidmi (pracovní jednání)
 • veřejná zóna – vzdálenost komunikujících je od 2 m dále, mezi cizími lidmi (herec na jevišti, politik, přednášející)

 

Teritorium

Teritorium se projevuje v komunikaci tím, že každý z účastníků rozhovoru jej určitým způsobem brání. Osobní prostor je možno označit za určitý rudimentární projev v našem chování, který se přenesl i do různých kultivovaných forem. Každý máme svá teritoria, která jsme připraveni si hájit. Nepovolený vstup je chápán jako akt agrese. Teritorium se může brát také odborně – lékař nemá rád, když pacient ví příliš o své chorobě, neodborník se snaží rozhodovat o odborných záležitostech atd…

Haptika

Haptika je kontakt hmatem. Jedná se o způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podání ruky, poplácání po ramenou či zádech či nabídnutí rámě). Také haptický kontakt bývá ovlivněn kulturou, ze které dané osoby pochází. Každý člověk má také svou vlastní hranici, jaké druhy doteku pro něj jsou v té které situaci přijatelné.

Tři doteková pásma těla

 • pásmo společenské, profesionální a zdvořilostní (paže a ruce)
 • pásmo osobní, přátelské (paže, ramena, vlasy, obličej)
 • pásmo intimní, erotické, sexuální (neomezené)

 

Chronemika

Jedná se o to, jak člověk komunikuje v časových souvislostech. Zacházení s vlastním časem i časem druhých se projevuje tím, zda necháme druhé čekat na smluvené schůzce, chodíme pravidelně pozdě nebo naopak jsme dochvilní a přesní (jak si vážíme času druhých).

Jak se chovat mezi známými lidmi?

 • Spontánně
 • Přirozeně
 • Uvolněně
 • Úsměv – spouští zpětnou vazbu, zvyšuje atraktivitu
 • Oční kontakt
 • Naslouchejte druhému, dívejte se na dotyčného
 • Dodržujte pásmo osobní, přátelské
 • Osobní zóna

Jak se chovat na veřejnosti, ve společnosti?

 • Dodržujte společenskou zónu
 • Dotyky – pásmo společenské, profesionální a zdvořilostní (paže a ruce)
 • Zdvořile, vlídně
 • Neustálý oční kontakt
 • Gesta přiměřená tématice

Chyby v komunikaci

přehnaná gestikulace, „skákání do řeči“, negativní mimika, intimní dotyky, slovní vata, narušování osobní zóny, nevhodné prostředí.

Naše další články na téma: Řeč těla:

Co o nás prozradí oči

7 chyb, které zabíjí řeč těla

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here